Polityka cenowa

By 25 kwietnia 2013Bez kategorii, Cena

Polityka cen według kosztów przeciętnych jest uzależniona od przebie­gu zmian właśnie kosztów przeciętnych oraz zmian rozmiarów fizycznych pro­dukcji i zbytu. W ogólności cena wyliczona nie może być niższa od całko­witego kosztu przeciętnego, a jej górną granicę wyznaczają z kolei warunki konkurencji i elastyczność cenowa popytu.

Polityka cen ze względu na pilność pokrycia kosztów ma zastosowanie gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji rynkowej. W tej sytuacji pierwszym krokiem jest wydzielenie kosztów wymagających najszybszego pokrycia z jednoczesnym uwzględnieniem przewidywanego okresu trwania niekorzystnej sytuacji. Cena zostaje skalkulowana na poziomie tych kosztów, odniesionych do ilości produktów które mogą zostać wytworzone przy danym zaangażowaniu kosztów.

Polityka cen opartych na kosztach krańcowych występuje w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma monopolistyczną pozycję na rynku i stara się zwiększyć zysk oraz jedno­cześnie osiągnąć lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych. W tym celu uru­chamia produkcję dodatkową, a nowo powstałe produkty sprzedaje po niższej cenie od produktu podstawowego. Takie działanie ma na celu przyciągnąć nowych nabywców tańszego produktu.