Cele reklamy

By 25 kwietnia 2013Reklama

Celem każdej reklamy jest osiągnięcie jak największego wpływu na odbiorcę i uświadomienie mu pewnych braków w zasobach już przez niego posiadanych. Reklama również ukazuje i przypomina o walorach użytkowych określonego produktu oraz jednocześnie ma kształtować pozytywny wizerunek firmy będącej producentem określonego dobra lub usługi.

Istotą i funkcjami reklamy są:

 • kreowanie potrzeb,

 • ukazywanie – przypominanie walorów produktu,

 • kształtowanie preferencji i dostarczanie argumentów wyboru danej marki,

 • kształtowanie pozytywnego wizerunku o produkcie i/lub firmie,

 • tworzenie świadomości marki (funkcja informacyjna produktu),

 • kształtowanie preferencji wobec marki,

 • budowanie wizerunku wobec marki (J.W. Wiktor 2005, s. 155).

Reklama przyjmuje różnorodne formy w zależności przez jakiego rodzaju medium jest przedstawiana i tu wyróżniamy reklamę:

 • prasową,

 • telewizyjną,

 • radiową,

 • kinową,

 • pocztową,

 • internetową,

 • zewnętrzną (outdoor),

 • wydawniczą,

 • wystawienniczą,

 • w miejscu sprzedaży.

Z wyżej wymienionymi nośnikami reklamy łączy się pojęcie selektywności medium. Jest to cecha wyrażająca możliwość dotarcia z przekazem za pomocą danego nośnika do określonej grupy. Selektywność jest zróżnicowana: od znikomej (zewnętrzna), poprzez średnią (dzienniki, programy TV) do wysokiej (magazyny, poczta). Miernikiem który jest w stanie określić zasięg oddziaływania jest wskaźnik penetracji kampanii reklamowej GRP (Gross Rating Point) – stanowi wielkość zasięgu nośnika reklamy, skorygowaną przez zakładany stopień przekształcania audytorium przekazu w rynek docelowy i przewidywanej, minimalnej liczby kontaktów odbiorcy z reklamą.

Dokonując wyboru formy reklamy, czyli komunikowania się z otoczeniem, należy odpowiedzieć sobie na sformułowane pytania.

 1. Kto jest nabywcą oferowanego produktu?

 2. Jakie najczęściej wykorzystuje media?

 3. Za pomocą jakich mediów, w kontekście rozporządzalnego budżetu, można osiągnąć zamierzone cele komunikacji?

Slogan reklamowy ma posiadać funkcje określane skrótowcem AIDA. Jest to monogram angielskich słów Attention, Interest, Desire, Action które odzwierciedlają następujące funkcje reklamy:

 1. A – zwrócenie uwagi,

 2. I – zainteresowanie,

 3. D – chęć posiadania,

 4. A – akcja