All Posts By

damian

Kanały dystrybucji

By Bez kategorii

Kanał dystrybucji to zestaw podmiotów uczestniczących w doprowadzaniu produktów od producenta do ostatecznego użytkownika. Kanały dystrybucji nie zajmują się jedynie organizowaniem zadań podmiotów wchodzących w ich skład, ale są również wykorzystywane jako nośniki: informacji, produktów i pieniędzy. Stworzone zostały do wypełniania jednego celu – ułatwić dostarczenie produktu do konsumenta, ale…

Read More

Dystrybucja

By Reklama

Dystrybucja to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Głównymi obszarami zadaniowymi dystrybucji są: rozmieszczenie właściwych produktów, właściwemu klientowi, we właściwym miejscu i czasie oraz po właściwej cenie (możliwie jak najniższej). Wypełnia w…

Read More

Marketing bezpośredni

By Bez kategorii

Sprzedaż osobista polega zaprezentowaniu przez sprzedawcę oferty firmy w toku rozmowy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Ta forma sprzedaży jest jednocześnie najstarszym środkiem promocji. Wymaga od sprzedawcy szerokiej wiedzy na temat oferowanego produktu i umiejętności zaprezentowania jego walorów bo od tego zależy czy klient kupi produkt….

Read More

Public relations

By Reklama

Public relations – wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Spełnia następujące funkcje: tworzy wizerunek firmy, przekazuje opinii publicznej informacje charakteryzujące działalność firmy, tworzenia przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji przedsiębiorstwa, nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, wzmacniania odporności przedsiębiorstwa…

Read More

Promocja sprzedaży

By Reklama

Promocja sprzedaży polega na uatrakcyjnieniu i wyróżnieniu produktu poprzez dodanie czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego są to konkursy, gry, premie, prezenty, próbki, demonstracje, kupony, rabaty, nisko oprocentowane kredyty i inne. Pomimo iż narzędzia promocji sprzedaży znacznie się różnią, można wyróżnić wspólne cechy charakterystyczne: komunikację – przyciąga uwagę i zwykle dostarcza informacji,…

Read More

Cele reklamy

By Reklama

Celem każdej reklamy jest osiągnięcie jak największego wpływu na odbiorcę i uświadomienie mu pewnych braków w zasobach już przez niego posiadanych. Reklama również ukazuje i przypomina o walorach użytkowych określonego produktu oraz jednocześnie ma kształtować pozytywny wizerunek firmy będącej producentem określonego dobra lub usługi. Istotą i funkcjami reklamy są: kreowanie potrzeb, ukazywanie…

Read More

Push vs Pull

By Bez kategorii

Strategia push przedstawiona, charakteryzuje się wykorzystaniem personelu sprzedaży i polityki promocji do oddziaływania na elementy kanału dystrybucji: hurt i detal. Powoduje to pchanie produktu przez wybrany kanał aż do finalnego nabywcy. Do tego celu używane są najczęściej sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. Strategia pull przedstawiona, polega na tworzeniu popytu na…

Read More

Cele mikro

By Bez kategorii

Celem zastosowania metod promocji jest zmniejszenie lub wyeliminowanie możliwego dystansu pomiędzy produktem wprowadzanym na rynek a konsumentem poprzez poinformowanie grupy docelowej o ofercie istniejącej na rynku, a przede wszystkim miejscu i formie jej sprzedaży oraz poprzez bezpośrednie pobudzenie skłonności klienta do zakupu. Na podstawie modelu promocyjnego oddziaływania bezpośrednio na rynek…

Read More

Rola i znaczenie promocji

By Bez kategorii

Rola i znaczenie promocji ma ogromny wpływ na rozwój organizacji. Jak powiedział J. Dewey „…natura każdej organizacji (każdego przedsiębiorstwa) wyraża się w procesach przekazu i komunikowaniu się z otoczeniem”. Tworzy wizerunek firmy, jest odbiciem tożsamości przedsiębiorstwa w świadomości adresatów i odbiorców przekazu. Spełnia szereg funkcji na przykład: informacyjną zarówno dla konsumentów…

Read More

Co to jest promocja

By Bez kategorii

Czwartym narzędziem marketingu jest promocja. Obejmuje ona różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili. Charakter i cel działań promocyjnych stanowią podstawę do wytypowania dwóch ujęć promocji: węższego i szerszego. Promocja w ujęciu węższym oznacza zespół działań i środków, za…

Read More